ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАП ГРУП ЮА»
01030, Україна, місто Київ, вулиця Рейтарська 4, офіс 1 | +38(044) 238-27-02 | Код ЄДРПОУ 40221847

Welcome to

«ДАП ГРУП ЮА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Ми прагнемо дати людям можливість бути більш енергетично незалежними, тим самим забезпечуючи більш економічне використання природних ресурсів. Забезпечення безпечного та енергоефективного виробництва


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ЗВІТУ


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ЗВІТУ


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2021 РІК

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ЗВІТУ


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ В ОСІННЬО - ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТА


ПЛАН ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2022 - 2023 Р.Р.

НАТИСНІТЬ ТУТ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТА

ПРО ПРОЕКТ СЕС
Місце знаходження СЕС: смт. Тиврів, Тиврівського району, Вінницької області
Реалізація проекту будівництва фотогальванічної електростанції на території Немиринецької с/р дає можливість отримувати електроенергію економним і екологічно безпечним способом. Позитивними чинниками впливу на соціальне середовище є:
- впровадження одного з найефективніших напрямів розвитку альтернативної енергетики;
- виробництво електроенергії встановленою потужністю 2.7 МВт екологічно безпечним способом;
- створення робочих місць (близько 7) дасть можливість для додаткового працевлаштування населення;
- створення нового підприємства призведе до зростання доходів, та податкових виплат (в тому числі соціальних) до бюджету, також до збільшення доходів працюючих.
ПРИНЦИП РОБОТИ СЕС
Проектована СЕС призначена для виробництва електроенергії шляхом безпосереднього перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію за допомогою фотоелектричного генератора монокристалічних модулей (панелей).
Загальна кількість сонячних панелей проектованої СЕС складає 10408 шт. одиничною потужністю 310 Вт.
Електрична потужність постійної напруги отримана з фотогальванічних панелей передається безпосередньо на стрінг-інвертор радіальною мережею до 1000 В. Проектом передбачено встановлення 27 інверторів типу SUN 100 TL PRO потужністю 100 кВт, виробництва компанії Ingeteam.
Принцип роботи фотоелектрики заснований на фотоелектричному ефекті, який перетворює енергію сонячного випромінювання безпосередньо в електричну енергію. Сонячні елементи, являють собою напівпровідникові устрої, які здатні перетворювати сонячне світло в електричну енергію постійного струму (DC). Коли сонячне світло потрапляє на елемент, генерується потік електронів, пропорційний інтенсивності сонячного світла та площі напівпровідникового елементу. Таким чином, сонячна енергія передається електронам напівпровідникового елемента та в результаті цього генерується електрична напруга.
Ми прагнемо дати людям можливість бути більш енергетично незалежними, тим самим забезпечуючи більш економічне використання природних ресурсів. Забезпечення безпечного та енергоефективного виробництва.
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Обрана земельна ділянка відповідає всім необхідним критеріям для будівництва та ефективної експлуатації проектованої фотогальванічної електростанції. Монтаж електротехнічного обладнання фотогальванічної електростанції не порушує властивостей землі. Планована діяльність не супроводжується виділенням інертних газів, теплоти, вологи та ін., що може призвести до зміни мікроклімату. На об’єкті відсутні джерела потужного теплового випромінювання, які можуть впливати на температурний режим прилеглої території. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманних періодів та на інші кліматичні чинники. Негативні наслідки впливу об’єкту проектування на клімат і мікроклімат відсутні. В процесі роботи сонячні фотогальванічні електростанції не утворюють викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не створюють в приземному шарі атмосфери наднормативні концентрації які могли б призвести до змін структурно-функціональної організації, таксономічної і екологічної структури флори та фауни даного району. Діяльність ФЕС ні по одному із чинників на навколишнє середовище не перевищує нормативних показників впливу. Будівництво запроектованих об’єктів не пов’язане з генерацією будь-яких специфічних або унікальних впливів на довкілля та людину. Порушення соціальної організації території району розташування об’єкта планованої діяльності, умов життєдіяльності населення, підвищення його захворюваності при реалізації запланованої діяльності не наступить. Виробнича діяльність об’єкту за рівнем звукового навантаження, вібрації, ударним динамічним навантаженням не перевищує граничних показників. Будівництво і експлуатація об'єкту не спричиняють негативного впливу на техногенне навколишнє середовище. Діяльність об’єкту не спричиняє екологічно небезпечні зміни у геологічному середовищі, не порушує ландшафт, не викликає змін основних елементів геологічної структурно-тектонічної будови, а також виключає виникнення ендогенних і екзогенних явищ штучного, техногенного походження. Об’єкт, який проектується не є джерелом постійного шуму і не потребує спеціальних заходів щодо його зменшення. Планована діяльність не припускає скидання забруднених стічних вод в поверхневі водні об’єкти господарсько-питної, культурно-побутової і рибогосподарської категорії користування, а також в підземні водоносні горизонти. В процесі роботи сонячні фотогальванічні електростанції не утворюють викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не створюють в приземному шарі атмосфери наднормативні концентрації які могли б призвести до змін структурно-функціональної організації, таксономічної і екологічної структури флори та фауни даного району. Рослинний і тваринний світ прилеглої до об’єкта проектування території не вимагає спеціальних видів захисту, оскільки на ній відсутні види рослин і тварин, занесені в Червону Книгу України.

Обгрунтування щодо необхідності встановлення цін (тарифів)
Доводимо до відома, що наразі здійснюється будівництво об’єкта альтернативної енергетики - сонячної генеруючої електростанції на території смт. Тиврів, Тиврівського району, Вінницької області, плановане завершення будівництва у вересні-жовтні 2019 р., до якої має бути застосований «зелений» тариф як для нових об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію у 2017-2019 роках. Передбачається виробіток електроенергії в об'ємі 3500000 кВт ∙ год на рік, яку Товариство планує продавати в Оптовий ринок електроенергії України за «зеленим» тарифом. Тариф для об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з сонячної енергії встановлюється на підставі норм Закону України "Про альтернативні джерела енергії" на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року (який складав 58,46 коп. за 1 кВт•год.) помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з сонячної енергії в розмірі 2,79 та не може бути менший за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання НКРЕКП, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування в євро «зеленого» тарифу, розрахованого згідно з Законом, станом на 01 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату. Оскільки введення в експлуатацію об’єкта альтернативної енергетики - сонячної генеруючої електростанції на території смт. Тиврів, Тиврівського району, Вінницької області відбудеться у вересні-жовтні 2019 року, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,79, як для наземної СЕС, яка була введена в експлуатацію з 01.01.2017 по 31.12.2019, згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії». Рівень тарифу відповідає 15,03 євроцентів за 1кВт•год. З урахуванням вимог Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року № 1421, підприємство планує звернутися в НКРЕКП з клопотанням про встановлення «зеленого тарифу». Крім цього, держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу, тобто до 01.01.2030 року, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії. Таким чином, необхідність встановлення для ТОВ «ДАП ГРУП ЮА» зеленого» тарифу не електричну енергію вироблену на СЕС на території смт. Тиврів, Тиврівського району, Вінницької області, є прямою вимогою чинного законодавства та необхідною складовою для діяльності компанії.
Забезпечення безпечного та енергоефективного виробництва - основна ціль кожного підприємства.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАП ГРУП ЮА»


Юридична адреса: 01030, Україна, місто Київ, вулиця Рейтарська 4, офіс 1

Номер телефону: +38(044) 238-27-02

Код ЄДРПОУ: 40221847